Støtte til briller til barn

Fra 01.03.2020 kom det nye retningslinjer for hvem som har rett til refusjon ved briller til barn.

Tidligere stønadsordning «Briller til barn/ungdom under 18 år» ble erstattet med en ny stønadsordning «Briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi».

Norsk Helseinstitutt.no har en grei forklaring på dette med amblyopi.

Meningen med ordningen er å forebygge redusert syn på ett øye mens øyeutviklingen er i den sårbare fasen (1 - 10 års alder) slik at barnet som voksen får "to gode øyne". Man tenker at etter 10 års alder er selve behandlingen over og barnet likestilles med en "øyefrisk" person som har behov for brille. I tilfeller hvor man ser et særskilt behov for behandling etter fylte 10 år kan man søke NAV på individuelt grunnlag. Optiker eller øyelege må da begrunne hvorfor behovet foreligger.

Optiker har mulighet for å vurdere når behovet for amblyopibehandling er tilstede på barn fra 5 år og eldre. Det stilles strenge krav til hva som skal vurderes i undersøkelsen og hver optiker er selv ansvarlig for sin kompetanse. Alle barn under 5 år skal, ved mistanke om synsfeil, henvises til øyelege.


Inklusjonskriterier: Ett eller flere av kriteriene nedenfor må være oppfylt for at det skal foreligge stønadsrett. Det kan ikke gis stønad til anskaffelse av behandlingsbriller med en lavere styrke enn det som fremgår av kriteriene. (Bokstaven D står for dioptrier). Rene lese- eller databriller dekkes ikke.


- Skjeve hornhinner på 1,50 D eller mer

- Langsynthet på + 4,00 D eller mer

- Sideforskjell på brillestyrken på 1,00 D eller mer

- Manifest strabisme (= synlig skjeling)


Det er satt 2 satser for hvor mye som dekkes av barnebrillene, gitt at en eller flere av ovennevnte kriterier er oppfylt.

Sats 1: For brillestyrker på +/- 3.75 eller mindre dekkes totalt kr 1.200,- 

Sats 2: For brillestyrker +/- 4.00 til 6.00 D dekkes opp til kr 2.400,-

Satsene inkluderer rimeligste løsning på glass med enkel herding og antirefleksbehandling. Ekstra glatte, sterke, antidugg overflater dekkes ikke. Foresatte kan selvfølgelig velge dette men må da koste dette selv.

Ved brillestyrker over 6.00 D, hornhinneskjevhet over 4,00 D eller behov for flerstyrkeglass søker man individuelt med hjelp fra optiker eller øyelege.


Foresatte må nå selv betale brillen ved bestilling/avhenting og deretter søke refusjon hos NAV. Vi optikere har ikke lenger mulighet til å fakturere NAV direkte slik vi tidligere har gjort.

Søknad om refusjon må skje innen 6 måneder etter at brillen er betalt.


Les NAV sine retningslinjer for stønad til briller for amblyopibehandling.

Reservebriller, solbriller, kontaktlinser til sport og fritid dekkes ikke under disse kriteriene.

Hjelpemidler i forbindelse med andre diagnoser (keratokonus, albinisme, Macula Degenerasjon o.l.) kan dekkes under annet reglement, les her. Man sender da søknad til NAV Hjelpemiddelsentral i Vestland og man får tilbakebetalt utgiftene helt eller delvis. Vi kan hjelpe deg å skrive denne søknaden dersom det er aktuelt.